RODO
28.09.2021

RODO

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy lub w celu jej zawarcia jest EURO SITEX POLSKA Sp. z o.o. adres korespondencyjny: ul. Wilsona 30/32, lokal F1B    42-200 Częstochowa , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000313998, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy   KRS, posiadającą NIP:1070012486 oraz REGON: 141559347 .

      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy i jej wykonania, w tym – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

        Nie planuje się przekazywania Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom aniżeli Administrator oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi związane z obsługą bieżącej działalności, takie jak obsługa kadr, księgowości etc, chyba że obowiązek taki wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z jej zawarciem, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

        W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

        W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego         właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy, brak podania danych osobowych uniemożliwi bowiem wykonanie umowy.

         Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

© Copyright 2024 Euro SITEX | Cookies
Design and Programing: Reklalink s.r.o.